Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Adnoddau

Mae'r adnoddau isod i gyd ar gael i chi eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Ond rydym bob amser yn croesawu rhoddion tuag at ein gwaith.

Adnoddau dysgu

Pecyn Ysgolion Wythnos Heddwch - Adnoddau ar gyfer wythnos o weithgareddau ysgol-gyfan (Addas ar gyfer y Cwricwlwm Newydd). Adnoddau ategol. Mentrau ategol. Cynlluniau gwersi. Cysylltiadau â'r Cwricwlwm.

Barcud nid Drones. Er i'r pecyn gael ei baratoi ym Mhrydain, yr ysbrydoliaeth oedd Afghanistan, gwlad sydd wedi profi deg mlynedd ar hugain o ryfel di-dor. Y canolbwynt yw stori wir Aymel, bachgen ifanc na chafodd adnabod ei dad erioed oherwydd drone. Oni bai am ddewrder Gwirfoddolwyr Heddwch Afghanistan, ni allem rannu'r stori o gwbl. Nhw gychwynnodd yr ymgyrch 'Barcud nid Drones' sydd wedi lledu drwy'r byd.

Newid Byd? Gwladychu, Gwrthdaro a Chymuned. Adnodd i ysgolion: rhan 1; rhan 2; rhan 3; rhan 4.

Hyfforddiant mewn cydraddoldeb rhywedd ("gender") i fudiadau gwirfoddol a chymunedol

Oedfaon heddwch

Mae Cymdeithas y Cymod yn cyhoeddi deunyddiau i gynnal oedfa heddwch ar Sul Heddwch (y Sul agosaf at Ddydd Heddwch y Byd, sef 21 Medi).

Pecyn oedfa heddwch 2017 - addasiad Robin Samuel o becyn gan Gymdeithas y Cymod yn Lloegr

Pecyn oedfa heddwch 2012: Llais o Jerwsalem gan Pryderi Llwyd Jones

Trefn wasanaeth ar gyfer Sul y Cofio. Cyhoeddwyd gan Gymdeithas y Cymod yn 1993.

Pamffledi

Deiseb heddwch 2017 - Gwybodaeth gefndir

Taflen wybodaeth am ffeiriau arfau yn 2017-18

Wyt ti am ymuno â'r fyddin? Deg peth pwysig iawn ddylet wybod cyn ymuno

Ymgyrch Ddi-filitareiddio Cymru

Awyrennau di-beilot: Rôl Cymru yn y lladd rhwydd

Taflen wybodaeth am yr adar angau yn Llanbedr, Meirionnydd

Poster y "Spending Challenge"

Poster Anghenion y blaned - yn dangos fel gallai gwariant milwrol byd-eang dalu am anghenion sylfaenol y blaned dair gwaith drosodd

Dilyn Ffordd Tangnefedd

Taflen aelodaeth Cymdeithas y Cymod

Polisi preifatrwydd

Anerchiadau ac ysgrifau

Anerchiad gan Guto Prys ap Gwynfor am derroristiaeth yng Nghyngor Blynyddol y Cymdeithas, Mehefin 2017

Heddychiaeth - un o'r hanfodion. Anerchiad gan Guto Prys ap Gwynfor yng nghynhadledd A Oes Heddwch?, Mehefin 2014.

Y Groesffordd. Llythyr at Eglwysi Cymru gan Guto Prys ap Gwynfor. Yn cynnwys seiliau diwinyddol heddychiaeth Gristnogol.

Militareiddio Cymru - erthygl gan Arfon Rhys.

Hiroshima ac Aberdaugleddau. Anerchiad gan Owain Llŷr Evans ar Ddydd Hiroshima 2012.

Academi Heddwch i Gymru. Erthygl gan Jill Evans MSE.

Wales plc? Anerchiad gan Mererid Hopwood.

Awyrennau di-beilot Aberporth. Anerchiad gan Guto Prys ap Gwynfor

Twf Militariaeth - Y Chwalfa Amgylcheddol. Anerchiad gan y Dr Charlotte Davies

Terroristiaeth. Anerchiad gan Guto Prys ap Gwynfor

"Ond nid oedd yno ddŵr i'w yfed" (Exodus 17:1) Anerchiad gan y Dr Hefin Jones ar brinder dŵr yfed

Y Dewis. Myfyrdod gan Guto Prys ap Gwynfor

Cymru a Chaethwasiaeth. Erthygl gan M. Islwyn Lake

Anerchiad Mabon ap Gwynfor yng Ngŵyl Heddwch Cymru 2007

Ffin. Awdl cadair Eisteddfod Genedlaethol 2007 gan T. James Jones. Gyda chyfeiriadau at wersyll milwrol Mynydd Epynt.

Hanes heddychiaeth

Heddychiaeth Gristnogol yng Nghymru gan Gwynfor Evans

Hanes Gweithredu Di-drais yng Nghymru gan Arfon Rhys

Heddychwyr Cymreig

Dyma ddetholiad o bortreadau o heddychwyr Cymreig. Nid rhestr gyflawn mohoni, ond byddwn yn parhau i ychwanegu ati.

Heddychwyr cynnar

Samuel Roberts

Henry Richard

Thomas Rees

John Puleston Jones

Richard Roberts

Niclas y Glais (T.E. Nicholas)

George M. Ll. Davies

David Thomas

Lewis Valentine

Waldo Williams

Merfyn Turner a Dyfnallt Morgan

Annie Humphreys

J. R. Jones

Rosalind Bevan

Merched Comin Greenham

Gwynfor Evans

Marion Eames

Mae rhagor o lyfrau a nwyddau eraill ar gael o'r siop.

Gallwch hefyd lawrlwytho rhai o'n cyhoeddiadau neu eu cael nhw wedi'u hargraffu yn ein 'siop' ar lulu.com.