Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Recriwtio'r Fyddin

Gosododd Cymdeithas y Cymod ddeiseb ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn gofyn i Lywodraeth Cymru atal y lluoedd arfog rhag mynd i ysgolion i recriwtio.

Bu cynnydd o 15% yn y nifer o bobl o Gymru sydd yn ymuno yn y lluoedd arfog eleni. Mae Cymru yn cyflenwi bron 9% o bobl ifanc oed 16-24 i'r fyddin i'w gymharu â 5% o bobl ifanc o'r un oed o'r DU yn gyfan. Gwelir gwahaniaeth rhanbarthol hefyd gydag ysgolion yn Sir y Fflint dlawd yn cael wyth ymweliad gan y fyddin tra bod dim un ymweliad wedi bod yn yr un cyfnod yn ysgolion Bro Morgannwg lewyrchus. Sy'n dangos fod y fyddin yn targedi ardaloedd difreintiedig ein gwlad. Mewn cyfnod o ddirwasgiad economaidd does dim dewis gan lawer o bobl ifanc sydd eisiau cyfleoedd am yrfa ond i ymuno yn y lluoedd arfog.

Prydain yw'r unig wlad yn yr Undeb Ewropeaidd sy'n caniatáu presenoldeb milwrol yn ei hysgolion. Prydain hefyd yw'r unig wlad o fewn NATO ac aelodau parhaol y Cenhedloedd Unedig sy'n recriwtio plant dan 16 oed i'r lluoedd arfog. Pleidleisiodd Undeb yr Athrawon yr NUT dros wahardd propaganda camarweiniol mewn ysgolion. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf bu'r lluoedd arfog yn cynnal dyddiau arddangos arbennig dan yr enw "Dragon's March" i blant ysgol ar gaeau ystâd Rhiwlas ger y Bala ac ym Mharc Margam. Gwahoddwyd dros bedair mil o blant o ysgolion y gogledd i'r Bala i weld y tanciau ac offer milwrol o bob math. Roedd y plant yn mynd yno yn ystod amser ysgol, sy'n codi cwestiynau addysgol am golli gwersi. Mae'r fyddin yn taeru nad ymgyrch recriwtio yw'r achlysur ond o ystyried costau gosod "arddangosfa" o'r fath nid yw hyn yn gredadwy. Gwariodd lluoedd arfog Prydain £80miliwn ar recriwtio y llynedd.

Rydym wedi dewis cyflwyno ein deiseb i'r Cynulliad ar ddydd y Cenhedloedd Unedig oherwydd bod Pwyllgor y CU ar Hawliau'r Plentyn wedi gofyn i Brydain "ail feddwl ei pholisi o recriwtio plant i'r lluoedd arfog ac i sicrhau nad yw yn targedi blant o gefndir ag incwm isel".

Arfon Rhys yn lansio'r deiseb yn erbyn recriwtio mewn ysgolion

Lansiwyd y ddeiseb mewn cyfarfod gorlawn yn y Deml Heddwch, Caerdydd ar nos Wener, 1af Mehefin 2012. Cyd-gadeiriwyd y cyfarfod gan ein Hysgrifennydd Arfon Rhys a'r Athro Robin Attfield, Cadeirydd cangen Caerdydd o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig. Dechreuodd y cyfarfod gyda nifer o ganeuon heddwch yn cael eu canu gan Gôr Cochion Caerdydd. Cafwyd areithiau grymus gan Stephen Thomas, Cadeirydd CND Cymru, a Sarah Hawys Roberts a hefyd gan Cerith Jones, Llywydd Ieuenctid Plaid Cymru a Dewi Owen o Eglwys yr Undodiaid. Lansiwyd y ddeiseb gan Arfon a ddangosodd fanylion o wefan recriwtio'r fyddin sy'n annog plant i ymuno drwy ddisgrifio gweithgareddau anturus a deniadol y lluoedd arfog.

Bydd y ddeiseb ar wefan y Cynulliad tan Ddydd y Cenhedloedd Unedig, sef 24 Hydref 2012. Gallwch lofnodi ar-lein neu brintio ffurflen a'i rhoi hi yn y post. Ac os ydych yn arbennig o frwd dros yr achos, gallwch hefyd gysylltu â'ch Aelodau Cynulliad a gofyn iddynt gefnogi'r ddeiseb.


Mae rhagor o wybodaeth am ddulliau recriwtio'r lluoedd arfog ar gael yn adroddiad David Gee Informed Choice? Armed forces recruitment practice in the United Kingdom

Mae Cymdeithas y Cymod wedi cynhyrchu taflen i'w dosbarthu i bobl ifanc i egluro iddyn nhw oblygiadau ymuno yn y Fyddin Brydeinig.