Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Awyrennau di-beilot

ADAR ANGAU - ffilm am awyrennau dibeilot gan Lleucu Meinir ar Vimeo.

Gallwch lawrlwytho taflen ddwyieithog am yr awyrennau di-beilot yma. Ac mae taflen wybodaeth fwy manwl ar gael yma.

Achos llys protestwyr Llanbedr, 2015

Ar 17 Medi 2015 bu pedwar ymgyrchydd o Gymdeithas y Cymod o flaen llys ynadon Caernarfon am beintio sloganau ar lain lanio maes awyr Llanbedr. Roeddent yn dadlau bod yn rhaid iddyn nhw weithredu i atal trosedd llawer iawn mwy, sef defnyddio awyrennau dibeilot i ladd pobl o bell, a hynny heb gyfle i'r cyhoedd na'r Senedd graffu ar gyfreithlondeb a moesoldeb eu defnydd. Roeddent gobeithio sbarduno trafodaeth am ddefnydd awyreannau dibeilot yn Senedd San Steffan drwy eu gweithred. Er bod y barnwr yn cydnabod eu bod wedi gweithredu yn ddiffuant roedd yn eu gweld yn euog o ddifrod troseddol. Ni ddyfarnodd ddirwy, ond eu rhyddhau yn amodol gan eu gorfodi i dalu £565 o gostau a iawndal yr un.

Gallwch ddarllen am yr achos ar wefan Cymru Fyw.

Dyma amddiffiniad Siân ap Gwynfor o flaen y llys.

Dyma ddatganiad i'r wasg gan y pedwar ymgyrchydd yn dilyn talu eu iawndal: datganiad Cymraeg; English press release.

Meddai Anna Jane Evans o Gaernarfon: "Rwy'n gresynu bod rhaid i mi dalu fy siar o gostau glanhau'r llain lanio ond rwyf yn rhyfeddu at y nifer o bobl sydd wedi bod yn awyddus i gyfrannu. Rydym wedi casglu bron £4000, llawer mwy na chyfanswm y costau sydd i'w talu i'r llys. Byddwn yn defnyddio'r arian ychwanegol i gynhyrchu fersiwn gymraeg o'r adnodd addysg 'Fly Kites, not Drones' ar gyfer pobl ifanc Cymru."

Ychwanegodd Awel Irene o Lanfrothen: "Mae hi braidd yn eironig fod cyhoeddiad Finmeccanica AgustaWestland am arbrofi hofrenyddion dibeilot militaraidd yn Llanbedr nôl ym mis Mai 2015 - wedi cael ei ryddhau ar Fedi 20fed, tridiau ar ôl ein hachos llys ni yng Nghaernarfon."


Protest wrth faes awyr Llanbedr ger Harlech

Ddydd Iau, Hydref 30ain 2014, fe gynhaliwyd dau gyfarfod pwysig a drefnwyd gan Cymdeithas y Cymod yng Nghymru, y naill yn Llanbedr ger Harlech a'r llall y tu fas i swyddfa QinetiQ ger Blaenannerch, Aberporth. Pwrpas y cyfarfodydd oedd tynnu sylw at y datblygiadau diweddaraf gyda'r 'adar angau' neu'r 'awyrennau di-beilot' sy'n cael eu hymarfer ar hyn o bryd yn Aberporth. Wythnos cyn y cyfarfodydd fe ryddhawyd gwybodaeth fod maes awyr Llanbedr yn mynd i fod yn fan glanio i'r awyrenau di-beilot, ac o ganlyniad y byddai ardal Bae Ceredigion yn fan a fydd yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad yr arfau rhyfel yma. Golyga hyn y bydd cynnydd anferth yn yr arwynebedd o'n gwlad a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer paratoi at ryfel.

Protest wrth Parc Aberporth

Ar hyn o bryd nid yw'r awyrennau yn cario arfau rhyfel, y prif awyren yw'r 'Watchkeeper' sydd yn cael ei reoli gan y 'Royal Artillery' ac yn hedfan draw i Fynydd Epynt er mwyn cyfarwyddo'r gynnau mawr sydd yn cael eu hymarfer yno. Er hynny mae technoleg yr arf hwn yn cael ei ddatblygu a'i ddefnyddio fel awyren arfog gan Israel yn Gasa a Palesteina. Gyda'r datblygiad yn Llanbedr bydd awyrennau mwy yn gallu cael eu hedfan a'u harbrofi - rhai arfog.

Nid ydym yn cael gwybodaeth am y datblygiadau hyn drwy ein cyfryngau, fel y gwelwyd ar Hydref 30ain pan anwybyddwyd y digwyddiadau bron yn llwyr gan yr holl gyfryngau gydag ambell eithriad. Brwydr anodd a chyson yw ceisio cael pobl i sylweddoli beth sy'n digwydd yn ein gwlad a'r modd y mae'n hadnoddau prin yn cael eu defnyddio; fel y pwysleisia Cymdeithas y Cymod - nid ydym yn dymuno gweld economi Cymru yn cael ei ddatblygu i ddibynu ar ryfela a lladd. Ystyria Cymdeithas y Cymod mai rhan o'i wasanaeth yn y Gymru hon yw tynnu sylw at y modd y mae'n gwlad, yn dir, môr ag awyr, yn cael eu defnyddio i wasanaethu'r rhyfelgwn, a'r modd y mae'n pobl yn cael eu militareiddio'n feddyliol ac eneidiol.

Gallwch ddarllen datganiad i'r wasg ynglŷn â gwylnos Llanbedr yma.

Press release and pictures of protest in Llanbedr 30 October 2014


Ym mis Mehefin 2014 symudodd Cell Dwyryd a Glaslyn gam ymhellach yn ei hymateb i'r datblygiadau ym Maes Awyr Llanbedr, ger Harlech. Ar ôl cyfarfodydd cyhoeddus, deiseb, llythyrau i gynghorau cymunedau lleol yn ogystal â llythyrau i'r AS a'r AC lleol, - ar ôl hyn i gyd penderfynodd y grŵp weithredu yn uniongyrchol i dynnu sylw at yr hyn fydd yn digwydd yn Llanbedr.

Gweithredu uniongyrchol ym maes awyr Llanbedr ger Harlech

Yn blygeiniol ddydd Gwener, Mehefin 13eg 2014 dringodd pump o aelodau Cymdeithas y Cymod dros giât/clwyd i'r maes awyr yn Llanbedr ac ysgrifennu y geiriau "Dim Adar Angau/No Death Drones" ar y llain lanio. Ymunodd y pump wedyn gyda phump arall a fu'n cynnal tystiolaeth dawel wrth y brif fynedfa tan tua 11.00 y bore. Ar ôl i Reolwr y Safle gysylltu â Rheolwr Cwmni QinetiQ daeth yr heddlu a chymeryd enwau y rhai a weithredodd. Cafodd y pump alwad i swyddfa'r heddlu ac rydym yn dal i ddisgwyl am y canlyniad.

Oherwydd i ni hefyd lythyru â'r wasg ac oherwydd i un cynghorydd lleol ymweld â'r protestwyr (ac yr oeddent yn gwerthfawrogi hynny) i leisio ei wrthwynebiad fod 'pobl fel chi yn peryglu dyfodiad gwaith i'r ardal hon', mae'r gell yn argyhoeddiedig fod llawer iawn o anwybodaeth ar bob lefel am y datblygiad hwn. Mae anwybodaeth ynglŷn â'r cwmni QinetiQ a'u cysylltiad ag Aberporth a'r awyren ddi-beilot Watchkeeper; mae anwybodaeth ynglŷn â beth yw awyren ddi-beilot filwrol; mae anwybodaeth ynglŷn â'r sibrydion y gallai hyd yn oed y Global Hawk ddefnyddio Llanbedr gan fod y llain yn ddigon o hyd; mae anwybodaeth ynglŷn â nifer y swyddi ac ynglŷn â chynllun tymor hir QinetiQ. Pan holodd Golwg Reolwr y Safle, fe gyfaddefodd fod yna bethau 'hush-hush' na all eu trafod!

Fe gyflwynwyd llythyr i Carwyn Jones ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala yn mynegi pryderon mawr ynglŷn â'r datblygiad yn Llanbedr ac nad 'ydym yn fodlon fod Cymru yn cael ei thynnu i mewn i hybu math o ryfela y mae'r gymuned ryngwladol yn ei ystyried yn anghyfreithlon'. Fe fydd yr ymgyrch yn parhau.


Ym mis Medi 2013 daeth cyhoeddiad bod maes awyr Llanbedr ym Meirionnydd hefyd yn mynd i gael ei ddefnyddio i arbrofi awyrennau di-beilot, yn ychwanegol i'r ganolfan arbrofi yn Aberporth, Ceredigion. Ym mis Tachwedd cynhaliodd cell leol Cymdeithas y Cymod gyfarfod cyhoeddus ym Mhorthmadog i drafod hyn. Dysgodd y gynulleidfa lawer gan y tri siaradwr gwadd.

Eglurodd y Dr Gwyn Williams bryderon Cymdeithas y Cymod bod awyrennau di-beilot yn cael eu defnyddio i ysbïo ac i ymosod ar bobl. Maent yn llai costus i'w cynhyrchu a'u rhedeg nag awyrennau arferol a does dim perygl i'r peilotiaid sy'n eistedd yn ddiogel mewn swyddfa ymhell i ffwrdd. Ac felly mae eu defnydd wedi cynyddu yn aruthrol yn ystod y ddegawd ddiwethaf, gan ladd nifer fawr o bobl ddiniwed ac o leiaf 200 o'r rhain yn blant. Er nad yw'r awyrennau di-beilot Watchkeeper sy'n cael eu harbrofi yng Nghymru hyd yma yn arfog, mae'n hawdd eu haddasu i gario taflegrau. Fe ddigwyddodd hyn gyda'r Reaper sydd yn awr yn arfog ac yn cario pedwar taflegryn Hellfire a dau fom.

Roedd Harry Rogers o Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Bro Emlyn wedi dod yn unswydd i adrodd am brofiadau ardal Aberporth, lle mae'r awyrennau di-beilot eisoes yn cael eu harbrofi. Esboniodd fel yr oedd Llywodraeth Cymru wedi gwario dros £16,000,000 ar Barc Aberporth er mwyn creu "canolfan ardderchowgrwydd" ym maes awyrennau di-beilot, oedd i fod i greu 230 o swyddi yn ôl disgwyliadau 2004. Fodd bynnag, dim ond 37 o bobl fu yn gweithio yno ar ddechrau 2011. Pan sefydlwyd y ganolfan yn Aberporth, dim ond dros y môr roedd yr awyrennau di-beilot yn hedfan, ond bellach ymlaen crëwyd gofod awyr arbennig uwchben y tir, sydd yn achosi niwsans a pherygl i bobl leol. Rhybuddiodd Harry y gallai'r un peth ddigwydd yn Llanbedr. Hyd yn hyn does dim awyrennau di-beilot sifil wedi cael eu harbrofi yn Aberporth, dim ond rhai sy'n perthyn i'r fyddin, yn groes i'r addewidion gwreiddiol.

Y trydydd siaradwr oedd yr actores Mair Tomos Ifans, sy'n hanu o Ddyffryn Ardudwy. Eglurodd fel roedd hi'n cydymdeimlo gyda phobl sy'n ddi-waith, ond nad swyddi fel hyn y byddai hi'n dymuno i'w theulu, swyddi fydd yn achosi dioddefaint ac yn lladd pobl ddiniwed ym mhendraw'r byd. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith nad oedd Llywodraeth Cymru na'r cwmni Qinetiq, fydd yn gwneud yr arbrofion, wedi addo unrhyw swyddi pendant. Dim ond am "gyfleoedd" a "gobeithion" am swyddi roeddent yn sôn ar eu gwefannau.

Gallwch ddarllen sgwrs Gwyn Williams yma. Mae sgwrs Harry Rogers ar gael yma.


Gwasanaeth o edifeirwch, Aberporth, Mehefin 2012

Ar 23 Mehefin 2012 cynhaliodd Cymdeithas y Cymod wasanaeth yn yr Hen Gapel, Aberporth i edifarhau am mai Parc Aberporth yw'r unig le ym Mhrydain i hedfan a phrofi'r "adar angau", sef yr awyrennau di-beilot arfog. Trefnwyd y gwasanaeth gan y Prifardd Mererid Hopwood a chafwyd pregeth gan y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor a gweddi gan y Parchedig Cen Llwyd. Daeth dros 70 o bobl i'r gwasanaeth, a chyflwynodd Mererid ddeiseb yn erbyn yr adar angau â 1750 o enwau arni i Lywydd y Gymdeithas, y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor i'w gyflwyno i'r Cynulliad Cenedlaethol.


Gallwch lawrlwytho taflen ddwyieithog am yr awyrennau di-beilot yma. Ac mae taflen wybodaeth fwy manwl ar gael yma.

Cynhaliodd Cymdeithas y Cymod bererindod i Fynydd Epynt ar 25 Mehefin 2011 er cof am y bobl ddiniwed a laddwyd gan awyrennau di-beilot. Mae adroddiad a fideo ar gael ar dudalen Epynt.

Gallwch ddarllen anerchiad Guto Prys ap Gwynfor yn Aberporth 2010 yma.


O Penyberth i Barc Aberporth: Croeso i Gymru Ryfelgar oedd teitl Darlith Lewis Valentine 2010, a draddoddwyd gan Angharad Mair. Gallwch ddarllen y ddarlith ar www.clickonwales.org/2010/07/from-penyberth-to-parc-aberporth-welcome-to-warmongering-wales/.