Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Palestina

Mae Cymdeithas y Cymod yn cydweithio â grwpiau heddwch a chyfiawnder lleol, y Palestine Solidarity Campaign a changhennau Cymdeithas y Cymod Ryngwladol ym Mhalestina ac Israel i gefnogi ymdrechion didrais i gael cyfiawnder i Balestiniaid yn nhiroedd y meddiant, yn Israel ac i'r ffoaduriaid. Rydym yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar y pwnc yn rheolaidd.

Ymweliadau

Yn hydref 2003 ymunodd nifer o aelodau'r Gymdeithas â grŵp a aeth ar daith gasglu gwybodaeth i Balestina. Cawsant gyfle i gyfarfod â Phalestiniaid ac Israeliaid, ac adroddant am y wal enfawr oedd yn cael ei hadeiladu a'i heffaith erchyll ar gymunedau Palestina.

Ym mis Chwefror 2005 aeth grŵp arall, ac yn anffodus doedd eu hadroddiad nhw ddim yn fwy calonogol.

Mae Cymdeithas y Cymod wedi bod yn gwrthwynebu'r wal o'r chychwyn. Ym mis Mehefin 2004 ymunodd aelodau'r Gymdeithas â mudiad Cymru yn erbyn y Wal i gynnal protest ar faes Eisteddfod yr Urdd a gafodd sylw mawr yn y cyfryngau.

Yn sgîl y protest yma, cafodd ein hysgrifennydd wahoddiad ar daith i Israel i weld drosto fo ei hun. Ceir ei adroddiad yma.

Yng ngwanwyn 2009 ymwelodd dau aelod o'r Gymdeithas â Phalestina eto, gan dystio i'r ffordd caiff Palestiniaid eu taflu allan o'u cartrefi yn hen ddinas Jerwsalem. Gallwch ddarllen eu hadroddiad yma.

Yn 2012 treuliodd un aelod o'r Gymdeithas, Jane Harries o Ben-y-bont ar Ogwr, dri mis ym Mhalestina gyda'r Ecumenical Accompaniment Programme. Gallwch ddarllen adroddiadau cyson ar ei blog: http://janeharries.wordpress.com.

Nawdd

Yn hydref 2005 rhoes Cymdeithas y Cymod nawdd i broject traws-ddiwylliannol Gwybodaeth Amgen: O Fethlehem i Fangor i gynhyrchu CD a ddilynwyd gan gyfres o weithdai a chyngherddau gwefreiddiol ym mis Mawrth 2007. Daeth y cerddor Gwilym Morus â'i gyfeillion o Balestina, Mohammed Najem a Tareq Rantissi, draw i Gymru i ymuno â fo a Luke Evans mewn taith fer o Gymru.

Cynhaliodd y grŵp dri gweithdy i bobl ifanc a chyngherddau yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Chaernarfon. Roedd yn brofiad unigryw cael gwrando ar eu perfformiad, a oedd yn dod â dau draddodiad cerddorol at ei gilydd o flaen ein llygaid, a hynny'n fyrfyfyr i raddau helaeth. Gwerthfawr hefyd oedd adroddiadau'r ddau Balestiniad am eu bywyd bob dydd dan feddiannaeth Israel. Cawsom noson o addysg amgen i'w chofio.

Recordiwyd y perfformiadau, a'r bwriad ydy eu rhyddhau fel albwm fyw a fydd ar gael i'w brynu fel lawrlwythiad o wefan Gwilym. Yn y cyfamser gallwch wrando ar ddetholiad o ganeuon ar ei safle MySpace neu brynu'r CD cyntaf yn ein siop.