Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Y Sylfeini

Dyma Sylfeini Cymdeithas y Cymod a osodwyd gan sylfaenwyr y Gymdeithas.

  1. Y mae cariad fel y datguddiwyd ac y dehonglwyd ef ym mywyd a marwolaeth Iesu Grist yn cynnwys mwy nag a ganfuwyd eto. Y cariad hwn yw'r unig beth a all orchfygu drygioni, a'r unig sylfaen ddigonol i gymdeithas.
  2. Er mwyn sefydlu trefn fyd-eang wedi ei sylfaenu ar gariad, y mae'n hanfodol i'r rhai sy'n credu yn yr egwyddor hod ei derbyn yn gyflawn yn eu bywydau eu hunain ac yn eu perthynas ag eraill, ac i wynebu'r canlyniadau a olyga gweithredu'r egwyddor hon mewn byd nad yw, hyd yn hyn, wedi ei dderbyn.
  3. Fel Cristnogion gwaherddir i ni ryfela. Yn hytrach y mae ein teyrngarwch i'n gwlad, ein cariad at gymydog, a'n ffyddlondeb i Iesu Grist ein Harglwydd, yn galw arnom i'n cysegru'n hunain i seilio ein bywyd personol, cymdeithasol, masnachol a chenedlaethol ar gariad.
  4. Y mae Gallu, Doethineb a Chariad Duw yn ymestyn ymhell y tu hwnt i ffiniau'r profiad presennol. Y mae Duw beunydd yn chwilio am gyfle i dorri mewn i'n bywyd mewn ffyrdd newydd a helaethach.
  5. Gan mai drwy wragedd a dynion y mae Duw'n amlygu ei hun yn y byd, yr ydym yn ein cyflwyno'n hunain i Dduw a'i bwrpas achubol, i gael ein defnyddio ym mha ffordd bynnag y bydd Duw yn ei ddatguddio inni.